ОБЛАСТИ РАДА

Адвокатска канцеларија Слађана Ћирић бави се  следећим областима права:

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

 • Парнични, ванпарнични и извршни поступак

КРИВИЧНО ПРАВО

 •    Одбрана у кривичном поступку
 •   Заступање правних лица у привредним преступима и кривичним делима
 •   Заступање малолетних учинилаца кривичних дела и оштећених
  Подношење кривичних пријава, приватних тужби и других аката у кривичном поступку

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

 • Накнада штете – материјалне и нематеријалне
 • Састављање свих врста уговора између физичких и правних лица (уговора о купопродаји, поклону, делу итд.)
 • Раскид и поништај уговора
 • Наплата потраживања

НЕКРЕТНИНЕ

 • Решавање имовинско-правних питања
 • Сачињавање свих врста уговора у вези са непокретностима (уговора о купопродаји, уговора о закупу, итд.)
 • Укњижба – спровођење целокупног поступка и припрема неопходне документацијe

ПОРОДИЧНО ПРАВО

 • Развод брака.
 • Законско издржавање.
 • Потпуно и делимично лишење родитељског права
 • Саветовање и заступање у породичним стварима у судском поступку

НАСЛЕДНО ПРАВО

 • оставински поступак
 • Састављање тестамента
 • Састављање уговора о располагању имовином за живота
 • Састављање уговора о доживотном издржавању
 • Саветовање и заступање у наследноправним стварима у судском поступку

РАДНО ПРАВО

 • Незаконит отказ
 • Повреда на раду
 • Неисплаћене зараде и других примања по основу радног односа
 • Састављање уговора о раду и радноправних аката
 • Заступање у радним споровима
 •  Мобинг

ПРИВРЕДНО ПРАВО

 • Оснивање привредних друштава.
 • Спровођење статусних промена, промене правне форме, као и свих других промена које су предмет регистрације код Агенције за привредне регистре
 • Израда свих врста уговора о привреди
 • Правно саветовање привредних субјеката
 • Заступање привредних друштава у привредним споровима
 •  Стечај и ликвидација

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

 • ауторско право и права сродна ауторском праву,
 • права индустријске својине
 • правног саветовања и заступања пред судом у свим сферама права интелектуалне својине

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

 •      Пружање услуга правног саветовања у области прекршајног права, као и заступање пред Прекршајним судовима

УПРАВНО ПРАВО

 • саветовање физичких и правних лица, заступања пред органима државне управе и пред Управним судом